Yhdistyksen hallitus kokoontui elokuussa 2014 tarkastelemaan yhdistyksen strategiaa ja tulevaisuutta. Antoisien keskustelujen pohjalta syntyi seuravaa yhteenveto

YHDISTYKSEN VISIO:

 • Yhdistys on aktiivinen itsetuntemuksen ja enneagrammin eri näkökulmien ja sovellusten keskusteluverkosto.

YHDISTYKSEN MISSIO:

 • Yhdistys tukee jäsenten itse- ja ihmistuntemusta ja persoonan kehittymisen edellytyksiä ja lisää siten ymmärrystä ja hyväksyntää erilaisten ihmisten välille.

YHDISTYKSEN TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET:

 • Rakennamme siltoja ihmisten ja enneagrammikoulukuntien välille
 • Panostamme yhdessä oppimiseen ja osaamisen jakamiseen
 • Katsomme tulevaisuuteen ja hyödynnämme moderneja työskentely- ja toimintatapoja

YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ:

Yleiset suhdannenäkymät ovat haasteelliset, talous- ja työllisyystilanne kiristyy entisestään. Elämme suurten ulkoisten ristiriitojen keskellä, jolloin ihmisten toimintaedellytykset ja perusturvallisuus on uhattuna. On luonnollista hakeutua etsimään tukea ja turvaa; osa joko tukahduttamalla tunteitaan monenlaiseen ylikulutukseen, osa pyrkimällä tietoisesti rauhoittamaan tahtia ja ottamaan aikaa itsensä kehittämiseen ja kasvuun.

Ihmisten aikajänne on kutistunut ja sitoutumisaste pienentynyt. Tämä näkyy myös esim. Jäseniltoihin osallistumisessa. Ilmoittautumiset tulevat viimetippaan tai osallistuminen peruutetaan viimehetkillä. Toisaalta ihmiset arvostavat enemmän omaa aikaansa ja miettivät tarkkaan mihin tilaisuuteen lähteä ja minkä jättää väliin.

Yhdistyksen toiminta on juuri niin aktiivista kuin yhdistyksen jäsenten aktiivisuus on. Siksi on mielenkiintoista haastatella ihmisiä mikä sai heidät valitsemaan jäseniltaan tulemisen, minkälaisia tilaisuuksia ja aiheita kiinnostaisi kuulla ja miten he kokevat yhdistyksen tulevaisuuden.

Yhdistyksen toimintaa haastaa myös toimintaympäristön digitalisoituminen. Tosin samalla se tarjoaa mahdollisuuksia, joiden avulla jäseniltoihin voisi osallistua jopa omalta kotisohvalta. Totuttelu digitaaliseen kanssakäymiseen vie aikansa. Mutta vain aloittamalla ja harjoittelemalla tietää, mikä ja miten sen toimii.

ENNEAGRAMMI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA:

Enneagrammi tarjoaa syvällisen viitekehyksen ja työkalun itsetuntemuksen lisäämiselle. Erilaisten enneagrammisovelluksien avulla itsetuntemusteemaa voi hyödyntää niin yksityis- kuin työelämässä.

Enneagrammin tunnettuuden ja hyväksymisen eteen on Suomessa vielä paljon töitä. Mediassa enneagrammi on saanut jo jonkin verran palstatilaa, mutta usein sitä on käsitelty hyvin kevyellä otteella tai jopa yhdistetty horoskooppeihin, tarot-kortteihin tai muuhun ns. ”hömppään”. Osa ihmisistä kaipaa tieteellistä tutkimusta ja todistetta enneagrammin vaikuttavuudesta ja oikeellisuudesta, osalle riittää, että heillä on omakohtainen kokemus ja ymmärrys enneagrammin toimivuudesta. Suomessa ei ole toistaisesti tehty akateemista tutkimustyötä persoonan kasvusta tai persoonallisuudesta enneagrammin avulla – valitettavan vähän on olemassa myös ulkomaista tutkimusaineistoa. Ehkäpä persoonan ja ihmiselämän kompleksisuus ja moniulottuvaisuus onkin alue, johon dynaamisesti kehittyvää teoriaa onkin vaikeampi sovitella yksiselitteisesti.

Enneagrammin eri näkökulmia yhdistellään maailmalla jo vilkkaasti. Toki vielä erilaiset koulukunnat ja viitekehykset enneagrammin sisällä jatkavat oman näkökulmansa arvokasta kehittämistä. Silti enneagrammin tulevaisuus näyttää entistä enemmän tuovan mahdollisuuksia mm. työelämään liittyville integroiville sovelluksille ja niitä suomessakin on hyödynnetty jo jonkin verran.

Enneagrammimaailma on kansainvälinen ja Suomi ja enneagrammiystävät suomesta ovat monessa kehitys- ja yhteistyöprojektissa mukana. Näin pääsemme jalostamaan ja hyödyntämään korkeaa ammatillista osaamistamme ja vankkaa, laaja-alaista enneagrammiymmärrystämme ja luomaan enneagrammista entistäkin tunnetumpaa ja arvostetumpaa itsetuntemuksen työvälinettä.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN KULMAKIVET ja TAVOITTEET 2014 –

3 kulmakiveaVARSINAISEN JÄSENTOIMINNAN NÄKÖKULMA ja TAVOITTEET:

 • Jäseniltojen ohjelmatarjonta tukee monipuolisesti persoonan kasvua ja itsetuntemuksen vahvistumista.
 • Jokaisessa Pääkaupunkiseudun jäsenillassa on hallituksen jäsenten lisäksi vähintään 15 jäsentä tai jäseneksi aikovaa.
 • Sekä kevät- että syyskaudella pidetään yksi virtuaalinen jäsentapaaminen.
 • Aluetoiminnalle on vuosikokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma ja budjetti
 • Facebook toimii aktiivisen keskustelufoorumin virtuaalisena versiona jäsenten välillä
 • Jäsenviestinnän (jäsenkirjeet) tarkoitus on tiedottaa, herättää keskustelua ja innostaa ihmisiä mukaan toimintaan. Kirjeet pidetään kevyenä ja helposti luettavina. Lisätietoja asiaan löytyy yhdistyksen nettisivuilta.
 • Yksi toiminnan aktivointitapa on mm. kirjapiiri, joka voi toimia myös virtuaalisesti

 TALOUDELLINEN NÄKÖULMA ja TAVOITTEET:

 • Jäseniltoihin osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta jäsenille ja näiden kutsumille vieraille, jotka tulevat tutustumaan toimintaan ensimmäistä kertaa.
 • Jäsenilloissa voidaan osallistujilta kerätään vapaaehtoista kahvimaksua.
 • Vähintään 95% jäsenrekisterissä olevista, maksaa jäsenmaksun viimeistään 2. muistutuksen jälkeen.

 SISÄSTEN PROSESSIEN NÄKÖKULMA ja TAVOITTEET:

 • Jokaisessa jäsenillassa kerätään mielellään kirjallinen palaute illasta sekä ideoita yhdistyksen toimintaan liittyen.
 • Kannatusjäsenet tarjoavat aktiivisesti ohjelmaan jäseniltoihin
 • Jäseniltojen alustajina on myös ”uusia kasvoja” ja aiheita, jotka voivat olla myös enneagrammin ulkopuolelta (NLP, Disc, tms) tai persoonallisuuspsykologian puolelta, kunhan ne tuovat näkökulmaa itsetuntemukseen.