Toiminnan eettiset periaatteet


Suomen Enneagrammi ry:ssä on mahdollisuus kehittää omaa itsetuntemustaan käyttämällä enneagrammia (välineenä) yhteisissä keskustelutilaisuuksissa ja jäseniloissa. Yhdistyksen toiminnassa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa halutaan noudattaa seuraavanlaisia eettisiä eli hyvään pyrkiviä käytänteitä:

  1. Keskustelijat huomioivat, että jokaisessa kohtaamisessa jokaisella osallistujalla on oikeus luottamuksellisuuteen – siihen ettei toisillemme uskotuista asioista puhuta kolmansille osapuolille.
  2. Keskustelijat pitävät huolta siitä, että vuorovaikutus on mahdollisimman luonnollista ja avointa, välttäen ns. enneagrammislangia, joka rajaa etenkin uusia keskustelukumppaneita keskustelun ulkopuolelle.
  3. Keskustelijat välttävät toisten tyypittelyä ja keskittyvät oman tyylinsä tunnistamiseen ja havainnointiin, sillä kehittävän keskustelun tärkein muoto on aktiivinen kuuntelu.
  4. Keskustelijat sitoutuvat kohtaamisissa tukemaan sekä omaa että toisen ihmisen hyvää elämää noudattamalla kaikin tavoin hyviä tapoja ja välttämällä ihmisarvoa loukkaavia, leimaavia sanoja ja menettelytapoja puhuessaan toisista ihmisistä tai ihmisryhmistä.
  5. Keskustelijat ottavat huomioon, että kohtaamisiin saattaa sisältyä riski altistua epämiellyttävien tai hankalienkin tunteiden esiintulemiselle, jolloin tällaisissa tilanteissa heidän tulee arvostaa itse kunkin tapaa reagoida ja samalla sitoutua yhteisöllisyyttä vahvistavaan asioiden käsittelyyn.
  6. Kukin keskustelija tavoittelee tietoisempaa otetta omaan toimintaansa, ajatteluunsa ja tunteisiinsa.
  7. Keskustelijat noudattavat toimissaan voimassa olevia valtion lakeja ja asetuksia sekä yleisiä kulttuurisia pelisääntöjä.
  8. Eettinen keskustelu turvaa kaikille keskustelijoille mahdollisuuden, oikeuden sekä vastuun arvioida ja yhdessä kehittää toimintaa ja sen laatua.
  9. Yhteinen keskustelu ja hyvä ennearammin käyttö antaa mahdollisuuksia yksilöille ja enneagrammiyhteisöille sekä kotimaassa että maailmalla lujittaa keskinäistä kanssakäymistä ja kumppanuutta.
  10. Eettisen keskustelun tulos on aina väliaikaista, joten nämäkin eettiset käytänteet ovat enneagrammiyhteisön jatkuvassa tarkastelussa ja ylläpidon alla.

Suomen Enneagrammi ry:n hallitus arvioivat eettinen neuvottelukunnan avulla yhdistyksen toimintaa säännöllisesti ja ottavat palautetta vastaan näiden eettisten käytänteiden valossa.

Pohjautuu Ari Lindemanin Eettisiä keskusteluja I –julkaisuun.