Yhdistyksen säännöt


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Enneagrammi ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäsentensä itse- ja ihmistuntemusta sekä persoonan kehittymisen edellytyksiä enneagrammimallin ja -menetelmän avulla.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • toimii yhdyssiteenä ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia enneagrammista kiinnostuneiden ihmisten välille sekä Suomessa että kansainvälisesti
  • harjoittaa tiedostus- ja julkaisutoimintaa ja välittää enneagrammiin liittyvää aineistoa
  • järjestää jäsenilleen keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä seminaareja, koulutuksia ja juhlia

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, hakee erilaisia avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Lisäksi yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

4§ Jäsenet
Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä asiasta kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Perhejäsenet
Perhejäseneksi voi päästä yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa samaan perheeseen kuuluvat henkilöt, jotka asuvat samassa osoitteessa.

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua erityisesti ansioituneen hallituksen puheenjohtajansa. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunnianpuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous tai hallitus voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenensä.

Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.
Jäsenmaksun yli kolme kuukautta eräpäivästä laiminlyönyt äänioikeutettu jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksn kokouksessa.

Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden kuluttua eräpäivästä.

Jäsenen erottaminen
Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos hän on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5§ Jäsenten päätösvallan käyttö
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

6§ Yhdistyksen kokoukset
Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi yksi (1) sääntömääräinen kokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokousten asiat
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslaissa mainitut kokouskutsua koskevat määräykset. Yhdistyksen vuosikokouksen sääntömääräiset asiat on eritelty tarkemmin edempänä.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen ja julkaistava yhdistyksen internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Äänioikeus ja vaalit
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Muilla jäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi jos asia on sen tyyppinen, että se yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn määräenemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa äänestys on suoritettava umpilipuin, jos yksikin (1) äänivaltainen jäsen niin vaatii.

Aloiteoikeus
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7§ Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kullekin jäsentyypille seuraavalle kalenterivuodelle
8. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
10. Valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus voi pitää kokouksen puhelinkokouksena, sähköpostitse tai muutoin teknistä apuvälinettä käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. Kaikkien kokoukseen osallistuvien hallituksen jäsenten tulee vahvistaa oma näkemyksensä päätettävistä asioista ao. teknistä apuvälinettä käyttäen ja siten, että näkemys on myöhemmin todennettavissa. Tällaisesta kokouksesta tulee laatia pöytäkirja kaikkien kokoukseen osallistuneiden hallituksen jäsenten allekirjoitettavaksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan/ varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edellä mainitulla tavalla.

Alkuperäiset säännöt 12.9.1995 – Säännöt päivitetty PRH-rekisteriin 27.5.2014